Aktualności

Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera szerszy niż dotychczasowy katalog zwolnień z obowiązku rejestracji. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy, zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestru prowadzonego przez GIODO obejmują 11 przypadków, natomiast od 1 stycznia 2015 roku katalog ten jest szerszy – wprowadzone zostały kolejne zwolnienie obejmujące zbiory prowadzone bez wykorzystania […]

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa – jak dochodzić, czego żądać Ojciec dziecka sam może złożyć oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego lub sądzie opiekuńczym, a poza granicami kraju również przed konsulem. Do ważności takiego oświadczenia konieczne jest potwierdzenie matki złożone w ciągu 3 miesięcy. Jednak zazwyczaj jedna ze stron jest przeciwna złożeniu oświadczenia, w takiej sytuacji pozostaje ustalenie ojcostwa […]

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności – co zrobić, żeby nie stracić? Zniesienie współwłasności można uzyskać na dwa sposoby – sądowy i pozasądowy. W tym drugim przypadku niezbędna jest zgodna wola wszystkich współwłaścicieli co do przyszłości rzeczy wspólnej. Również forma umowy jest w tym wypadku dowolna, chyba że sprawa dotyczy nieruchomości. Wtedy konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. […]

See all our news

O Kancelarii

Zwieńczając lata doświadczeń w pracy w kancelariach adwokackich, adw. Marta Jaskułowska (w 2012 r.) i adw. Jakub Sokół (w 2013 r.) założyli indywidualne kancelarie adwokackie. W lutym 2014 r. kancelarie nawiązały współpracę, by od czerwca 2015 r. działać razem pod szyldem: SJ Adwokaci. W międzyczasie do zespołu dołączyły kolejne osoby: aplikanci adwokaccy i absolwenci studiów prawniczych. Kancelaria stale się rozwija, usprawniając organizację pracy, by lepiej i sprawniej pomagać klientom. Przez ostanie lata kancelaria pomogła rozwiązać tysiące problemów prawnych firmom i podmiotom indywidualnym.

W czym się specjalizujemy?

Usługi prawne

Zespół

adw. Marta Jaskułowska

Wspólnik
See bio

adw. Jakub Sokół

Wspólnik
See bio

Błażej Patora

aplikant adwokacki
See bio

Adrian Augustyniak

prawnik See bio

Norbert Zakrzewski

prawnik See bio

Dołącz do zespołu!

See bio

Usługi prawne

Oprócz doradztwa w zakresie praw i obowiązków prawnych kancelaria wydaje opinie prawne, sporządza projekty pism (apelacji, skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych i administracyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) oraz reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji państwowej. Oferujemy pomoc między innymi w następujących sprawach:

Prawo cywilne

odszkodowanie i zadośćuczynienie  za szkodę komunikacyjną • odszkodowanie i zadośćuczynienie  za szkodę na osobie (uszkodzenie ciała/ rozstrój zdrowia) • odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany urlop • zasądzenie świadczeń z transakcji handlowych i innych umów • ustalenie istnienia umowy • ustanowienie służebności przesyłu przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym • ustanowienie innych służebności • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z […]

Read More

Prawo rodzinne

rozwód • separację • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny • alimenty • ustanowienie rozdzielności majątkowej • ustalenie ojcostwa • zaprzeczenie ojcostwa • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa • zawieszenie, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej • przywrócenie władzy rodzicielskiej • udzielenie zgody na dokonanie przez rodzica / opiekuna dziecka czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka • […]

Read More

Stosunki gospodarcze

audyt prawny przedsiębiorstw • rejestracja podmiotów (spółek, stowarzyszeń, fundacji) w KRS • reprezentacja wierzycieli w postepowaniu upadłościowym • projekty umów • opinie prawne • reprezentacja przedsiębiorców we wszelkich rodzajach postępowań

Read More

Sprawy zagraniczne

pomoc cudzoziemcom w postępowaniach dotyczących prawa pobytu i obywatelstwa • formułowanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu i reprezentacja w postępowaniach przed Trybunałem • postępowanie o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce • odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

Read More

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

​• ustalenie istnienia stosunku pracy • zasądzenie wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop • sprostowanie świadectwa pracy • odszkodowanie z tytułu mobbingu • uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne • przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę • odszkodowanie za niezgodne z prawem […]

Read More

Prawo karne i prawo wykroczeń

​• postępowanie przygotowawcze (w sprawach karnych) • postępowanie przed sądem

Read More

Skontaktuj się z nami

Address: Bazylijska 39L, Zgierz
Phone: 427163427

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości