Rozwód bez orzekania o winie

W 2018 r. 77,5% rozwodów miało miejsce bez orzekania o winie, 14,5% z winy męża, 3,3% z winy żony, 4,7% z winy obojga małżonków.  Jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, Sąd odstępuje od badania kwestii winy. Czy wtedy Sąd pyta o przyczynę rozstania małżonków?  Może, dla celów statystycznych, zadać takie pytanie, czasami się to zdarza.

Rozwody z i bez orzekania o winie
Statystyki rozwodów – z orzekaniem i bez orzekania o winie

Jakie są przyczyny rozwodów?

Sądy prowadzą statystyki rozwodów z uwzględnieniem m. in. ich przyczyn.  Z treścią tych statystyk możemy zapoznać się za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego.  W Łodzi w 2018 r. rozwody orzekane były z następujących przyczyn:

 • 37% – niezgodność charakterów
 • 20% – niedochowanie wierności małżeńskiej
 • 18% – nadużywanie alkoholu
 • 24% – pozostałe przyczyny (naganny stosunek do członków rodziny, nieporozumienia na tle finansowym, trudności mieszkaniowe, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność, różnice światopoglądowe, inne przyczyny)
Przyczyny rozwodów Łódź
PRZYCZYNY ROZWODÓW

Źródło: GUS

Jak wygląda rozprawa w sprawie o rozwód bez orzekania o winie?

W każdej sprawie rozwodowej Sąd bada, czy istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu.  Musi ustalić, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stron.  Zupełny, czyli ustały wszystkie trzy więzi łączące małżonków: więź ekonomiczna, fizyczna i uczuciowa. Innymi słowy strony deklarują, że nie ma już między nimi miłości, że ustała więź fizyczna i strony nie mają wspólnych finansów, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, gotują osobno. Trwałość rozkładu pożycia oznacza, że nie ma szans na to, by wyżej opisane więzi nawiązały się między stronami na nowo.

Wypowiedź adwokat Marty Jaskułowskiej o rozwodach

Sprawa rozwodowa, jeżeli strony nie mają dzieci

Jeżeli strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, postępowanie dowodowe może ograniczyć się do przesłuchania stron. Nawet do przesłuchania jednej ze stron, jeżeli stanowisko drugiej strony jest przedstawione w formie pisma lub ma ona pełnomocnika.

Przebieg rozprawy rozwodowej

 • Sąd sprawdza obecność
 • Sąd udziela głosu stronom (jest to moment na zgłoszenie, czego każda ze stron się domaga). Najpierw wypowiada się powód a następnie pozwany
 • Jeżeli stanowiska stron są zgodne, Sąd przesłuchuje strony: powodową i pozwaną
 • Jeżeli nie ma innych dowodów do przeprowadzenia wówczas Sąd prosi o ostateczne stanowiska i kilka słów na ich poparcie (czego strony się domagają i dlaczego – najpierw powód, następnie pozwany)
 • Sąd zarządza przerwę i po naradzie ogłasza wyrok, lub przesuwa termin ogłoszenia wyroku na inny dzień, podając datę o godzinę stronom
 • Strony nie mają obowiązku uczestniczyć w ogłoszeniu wyroku

Czym jeszcze zajmuje się Sąd w sprawie bez orzekania o winie?

 • Orzekając rozwód Sąd może „za jednym zamachem” podzielić majątek, ale tylko gdy strony przedstawią zgodny projekt podziału
 • Strony mogą uzgodnić, że jednemu z małżonków będą od drugiego przysługiwały alimenty. Formalnie warunkiem jest to, że małżonek uprawniony znajduje się w niedostatku. Takie alimenty przysługują na 5 lat lub do czasu zawarcia nowego małżeństwa

Rozwód bez orzekania o winie, gdy są dzieci

Gdy Strony mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd, poza podanymi powyżej kwestiami, rozstrzyga dodatkowo:

 • Komu będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dziećmi
 • Przy kim dzieci będą miały stałe miejsce zamieszkania
 • Jakie alimenty będzie płacił rodzic, przy którym dzieci nie będą mieszkały
 • O kontaktach z dziećmi rodzica, przy którym dzieci nie będą mieszkać (chyba że strony poproszą Sąd, by zrezygnował z regulowania kontaktów).

Przebieg rozprawy gdy są dzieci różni się od sytuacji, gdy nie ma dzieci. Oprócz przesłuchania stron Sąd musi przesłuchać jednego świadka na okoliczność sytuacji dzieci.

Umów zdalną poradę prawną w sprawie rozwodu